Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter Menigheden – IK Start supporterklubb

§ 1: Navn
Organisasjonens navn er Menigheden – I.K. Start supporterklubb (forkortet Menigheden) og ble stiftet 13.03.1995, med navneendring 21.01.2005.

§ 2: Formål
Menigheden har som formål å skape et inkluderende supportermiljø knyttet til I.K. Start som skal sørge for et stort og trofast publikum med en aktiv tribunekultur på I.K. Starts kamper.
Menigheden er en upolitisk og uavhengig organisasjon som tar avstand fra all form for rasisme, nazisme og voldsbruk. Menigheden skal være åpen for alle uansett kjønn, alder, rase og religion.

§ 3: Organisasjonsområde
Menigheden – I.K. Start supporterklubb organiserer supporterne til I.K. Start.

§ 4: Organer og myndighetsrekkefølge
Menigheden har følgende organer rangert i myndighetsrekkefølge:
1. Årsmøtet
2. Styret
3. Grupper oppnevnt av 1. eller 2.
§ 5: Medlemskap
Som medlem i Menigheden regnes enhver person som har betalt medlemskontingent for inneværende sesong, og som pr. dags dato ikke er suspendert etter lovlig vedtak av Menighedens styre.

§ 6: Kontingent
Kontingentens størrelse er kr 200.- pr. fotballsesong for medlemmer som fyller 18 år eller mer det året han/hun betaler kontingent. For medlemmer under 18 år, er kontingentens størrelse kr 150.-. Kr 25.- av kontingenten øremerkes egen Tifo-konto.
Kontigentens størrelse fastsettes av styret. Sist endret av Styret 20/11-2007.

§ 7: Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av desember måned. Styret kaller inn til årsmøte enten ved annonse i Fædrelandsvennen samt oppslag der hvor styret finner det naturlig, eller ved brev til hvert enkelt medlem. Innkallingen skal sendes senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet holdes på egnet sted.
Regnskapsåret går fra desember til november. Alle medlemmer kan avgi stemme på årsmøtet, dette må skje ved personlig frammøte på årsmøtet.
Man må ha vært medlem i minimum 4 uker før man er stemmeberettiget. Dette gjelder fra betalingsdato.

FORSLAG TIL STYRET SENDES INN TRE UKER FØR ÅRSMØTET
Årsmøtet skal behandle:
– Konstituering
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Styrets årsberetning og regnskap
– Handlingsplan
– Innkomne forslag
– Budsjett
– Vedtektsendringer
– Valg
Styret har ikke stemmerett under behandling av beretning og regnskap.
Vedtaksendringer kan kun vedtas med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer og innkomne forhåndsstemmer. I alle andre saker fattes vedtak med alminnelig flertall.
Dersom det ved valg er mer enn to kandidater strykes den som har færrest stemmer og det blir avstemming til en av kandidatene har fått flertall blant de stemmeberettigede. Ved stemmelikhet foretas valget ved loddtrekning. Avstemninger foretas ved håndsopprekning dersom ikke årsmøtet bestemmer noe annet. Ved valg skal det holdes skriftlig avstemning dersom ett medlem krever det.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret tre – 3 – uker før årsmøtet skal avholdes.

§ 8: Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller ved at mer enn 50 % av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kalles inn som ved ordinært årsmøte og kan kun fatte vedtak i den/de saker som ligger til grunn for innkallingen. Vedtak fattes ut fra de samme bestemmelser som gjelder for årsmøtet.

§ 9VALG OG STYRETS ORGANISERING
Menighedens styre består av en ledergruppe på 7-10 personer. Valgperioden i ledergruppen er på et år, og velges av årsmøtet etter etter innstilling fra valgkomite.
LEDERGRUPPEN:

Menighedens ledergruppe er i utgangspunktet flatt organisert der alle medlemmer har like stort ansvar for Menighedens drift. Ledergruppen fordeler selv arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Ledergruppen har fullmakt til å utpeke leder, talsmann og andre roller om de finner dette nødvendig.
Oppgaver og ansvar er ikke nødvendigvis statiske, de kan gå på rundgang innad i ledergruppen. Ledergruppen møtes etter innkalling av den de selv utpeker. Ledergruppen kan også innkalles etter krav fra minst to av medlemmene. Vedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av fire eller flere fra ledergruppen.

Om et medlem i ledergruppen skulle trekke seg i løpet av valgperioden har ledergruppen i samarbeid med valgkomiteen fullmakt til å finne en etterfølger fram til neste årsmøte. Ledergruppen har også fullmakt til å rekruttere personer til webgruppe, redaksjon i medlemsblad, salgsapparat og til andre funksjoner ledergruppen finner nødvendig.

I tillegg velges:
Valgkomite med 2 medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv.

§ 10: Medlemsmøter
Styret i Menigheden – I.K. Start supporterklubb skal om nødvendig avvikle tre medlemsmøter i løpet av fotballsesongen. Slike møter avvikles på egnet sted. Styret fastsetter datoer for medlemsmøtene.

§ 11: Styremøter
Leder innkaller til styremøter. Hvert enkelt styremedlem kan kreve at et styremøte blir avholdt. Det skal avholdes minst et styremøte hver måned i hovedsesongen, ellers ved behov.
Ethvert medlem av styret har rett og plikt til å møte opp på styremøtene, med mindre vedkommende er suspendert eller har gyldig fraværsgrunn. Dersom et styremedlem uteblir fra mer enn ¼ av styremøtene, uten gyldig fraværsgrunn, blir vedkommende løst fra sitt verv med umiddelbar virkning. Vararepresentant tiltrer. Pressetalsmann har møte- og talerett, men ikke stemmerett på styremøtene.
Styremøtene er åpne for samtlige medlemmer. Styret kan bestemme selv om enkeltsaker eller hele møtet skal behandles lukket. Styret skal til enhver tid invitere de personer som styret finner nødvendig til sine styremøter. De innkalte har talerett, men ikke stemmerett.

§ 12: Arbeidsgrupper
Styret står fritt til å nedsette de arbeidsgruppene de føler behov for. Hver gruppe skal ha en gruppeleder som velges av styret. Gruppeleder skal løpende oppdatere styret hvordan arbeidet i gruppen går.

§ 13: Økonomi
Styret er ansvarlig for at supporterklubbens midler, eiendom og andre verdier disponeres og forvaltes på en måte som tjener medlemmene og er i tråd med gjeldende vedtak.
Det skal ikke gjøres innkjøp til supporterklubben for over kr 30 000,00 uten styregodkjennelse eller årsmøtegodkjennelse.

§ 14: Revisjon
Utenforstående skal kontrollere regnskapet. Firmaet/person godkjennes av styret i Menigheden.

§ 15: Sanksjoner
Medlemmer som opptrer på en måte som kan bringe Menigheden i vanry, kan ekskluderes av styret. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjonssak overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Styrets vedtak kan ankes inn for endelig behandling av årsmøtet.

§ 16: Oppløsning
Forslag om oppløsning av Menigheden regnes som vedtektsendringer og kan bare vedtas med 2/3 flertall av avgitte stemmer i årsmøtet. Navneendring er ikke oppløsning. Ved oppløsning av Menigheden tilfaller alle midler, eiendeler og andre verdier I.K. Start (klubben) i sin helhet.

§ 17: Ikrafttredelse av vedtekter og revisjon av disse
Vedtektene trer i kraft fra årsmøtet i Menigheden – I.K. Start supporterklubb (tidligere Tigerberget Supporterklubb) 06.04.1995 og er siste gang revidert av årsmøtet den 10.12.2009.